Skolens vision

Skolen for livet – i nutiden

Vision for Faarevejle Fri- og Efterskole

Version 5, marts 2012

 

Faarevejle Fri- og Efterskole har i over hundrede år vokset sig stor og stærk i Lammefjordens sandede jord. Det er bl.a. lykkedes, fordi skolerne gennem årene har evnet, at forny sig i takt med samfundets udvikling. Vel at mærke forny sig i overensstemmelse med det oprindelige Grundtvig/Koldske grundlag.

At forny sig i takt med tiden og i pagt med ideen. Det er den udfordring, vores skole til enhver tid står i og som er løftet godt af generationerne før os. Nu er det vores tur og ansvar. Vi har formuleret et klart, engagerende og praktisk omsætteligt svar på, hvad vi forstår ved at være en god Grundtvig/Koldsk fri- og efterskole i nutiden.

1. Hvad er en vision?

Begrebet ”vision” bruges i mange sammenhænge og i mange betydninger. Vi indleder derfor med at præcisere, hvad vi forstår ved en vision – og hvorfor vi finder det vigtigt at have en fælles vision for Faarevejle Fri- og Efterskole.

Ved en vision forstår vi et billede af en ønsket fremtid: Inden for synsvidde, men uden for rækkevidde. Med en vision for Faarevejle Fri- og Efterskole ønsker vi at alle – elever, medarbejdere, bestyrelse, forældre – har et tydeligt billede den fremtid, vi ønsker for vores skoler. Noget fælles at navigere efter, som kan give sammenhæng og retning. Både i dagligdagen og når de langsigtede prioriteringer skal besluttes.

Vi er overbeviste om, at en skole med en klar og fælles vision en god skole at være elev, forælder og medarbejder i. Der er et stærkere fællesskab, større engagement, bedre samarbejde, flere muligheder og bedre resultater.

En klar vision er også afgørende udadtil. Vore to skoler eksisterer i kraft af, at eleverne og deres forældre aktivt vælger os. Specielt på efterskoleområdet er konkurrencen stor. Efterskoler uden en attraktiv og velformidlet profil har svæt ved at klare sig. Og en klar profil forudsætter en klar vision; Først når vi selv kender vores rejsemål, kan vi for alvor invitere andre med på turen.

2. Vision for Faarevejle Fri- og Efterskole

Vi vil være en Grundtvig/Koldsk fri- og efterskole for nutiden. Vi vil i de frie skolers tradition give vore elever personlige, sociale og faglige forudsætninger for at træffe deres egne valg i det samfundsfællesskab, de skal leve i.

Vi vil være skolen for livet i et globaliseret, digitaliseret og individualiseret vidensamfund. Intet mindre.

Vi bilder os ikke ind, at vi har et klart og endeligt svar på hvad dén skole er. Tværtimod har vi det som en fælles ambition til stadighed at udvikle os og blive klogere på, hvad nutidens skole for livet i praksis indeholder og kræver. Den stadige udforskning og udvikling er en del af vores vision, pædagogik og profil. 

Begrebsforklaring

En kort forklaring af hvad vi forstår ved et par af visionens centrale begreber:

 • Grundtvig/Koldsk: Heri ligger et aktivt tilvalg af det grundlag, som vore skoler historisk bygger på. Ved Grundtvigs ”skole for livet” forstår vi to dimensioner: for det første at livet på skolen her og nu er værdifuldt i sig selv – og ikke blot en forberedelse til livet efter skolen. For det andet at skolen retter sig mod hele det liv som eleverne skal leve efter skolen. Vi bygger på Grundtvigs pædagogiske ideer om vekselvirkning ved bl.a. lægge vægt på den betydelige læring der sker i relationerne eleverne imellem, og mellem lærerne og eleverne. Vi bygger på ideen om hånd og mund ved at inddrage natur, krop, praktisk arbejde og fysisk aktivitet som en del af skolelivet, og ved at lade samtalen – det levende ord – nyde fremme i sociale og læringsmæssige sammenhænge. Vi inddrager det historisk-poetiske ved at bl.a. at holde morgensamlinger med fortælling og sang. Vi bygger på den grundtvigske idé om folkelighed ved at skabe brede, åbne og demokratiske fællesskaber, der giver den enkelte inspiration og energi til at gå ind i sin tid.
 • globaliseret, digitaliseret og individualiseret: De tre begreber er såkaldte ”megatrends”. Dvs. stærke, underliggende drivkræfter i samfundsudviklingen, som med stor sandsynlighed vil præge fremtiden på både system- og individniveau de næste 10-15 år. De kommer i høj grad til at påvirke vores elever og de krav, udviklingen stiller til dem.
  • Globalisering: Den hastigt accelererende udveksling af mennesker, kapital, naturressourcer, varer, informationer, teknologier og kultur på tværs af kloden.
  • Digitalisering: Overflytning af arbejdsprocesser, kommunikation, social aktivitet m.m. til elektronisk form.
  • Individualisering: Mennesker (især unge) forstår sig stadigt mere som selvstændige individer med personlige historier, præferencer og behov – og mindre som del af en familie, egn, klasse, nation, religion.
 • Den stadige udforskning og udvikling er en del af vores vision, pædagogik og profil: Vores profil er en dynamisk en af slagsen. Det vil sige, at den lægger op til at vi hele tiden kan blive klogere og dygtigere. Den er ikke fast, men noget vi alle har et ansvar for at udvikle i dagligdagen.

3. Vores skole for livet

Vi tror, at vi bedst skaber nutidens skole for livet ved meget bevidst at tage afsæt i den helhedstænkning, der er indeholdt i fri- og efterskoleideen. Vi vil udnytte de exceptionelt rige muligheder, som fri- og efterskoleformen samlet åbner op for, frem for at profilere os på et snævert fagtilbud. Faarevejle Fri- og Efterskoles særkende skal være det bevidste og offensive fokus på de frie skolers bærende ide – den er vores ambitiøse bud på en skole for livet i nutiden.

Ved offensivt at fokusere på skoleformens exceptionelt rige muligheder forstår vi bl.a.:

 • Relationer: Vi har fokus på den omfattende og værdifulde læring, som finder sted i relationerne mellem eleverne. På venskaber og konflikter mellem eleverne, på fortroligheden mellem lærere og elever, på mødet med helt anderledes mennesker. Vi tilstræber en stor bredde i elevsammensætningen og blander løbende vores elever på tværs af alder, klasser, vennegrupper m.v. Vi stimulerer samtaler og oplevelser på tværs.
 • Tid: Vi strukturerer ofte tiden på andre måder end det typiske skoleskema. Vi rykker dage og uger ud af kalenderen for at opleve store ting sammen, vender op og ned på dag og nat, laver helt korte forløb, osv. Vi går i dialog med eleverne om hvordan vi bruger tiden.
 • Former: Vi inddrager vidt forskellige undervisningsformer. Vi bruger tavleundervisning, men tager også på ture og laver projekter. Vi arbejder kreativt, laver teater og inddrager musik i undervisningen. Desuden benytter vi digitale medier som en naturlig del af undervisningen.
 • Krop: Vi kobler et helhedsorienteret syn på eleven med den omstændighed, at eleverne – især på efterskolen – er her i langt mere end den rene undervisningstid. Vi inddrager krop, sundhed, motion, ernæring, miljø m.m. som elementer i skolelivet.
 • Natur: Vi giver eleverne oplevelser af naturens væsen og betydning. Vi lader dem få fingrene i mulden, mærke årstiderne på kroppen, se hvor maden kommer fra og sanse den cyklus, vi er en del af.

Sidst, men ikke mindst, bygger vi på de frie skolers helhedsorienterede syn på eleven og hvad hun og han skal lære. Grundtvig talte om dannelse, duelighed og lærdom. Vi tror, at nutidens skole for livet skal give sine elever personlig dannelse, social duelighed og faglig lærdom. Vi ser de tre dimensioner som gensidigt understøttende søjler i skolens liv, pædagogik og undervisning.

4. Personlig dannelse – at blive sig selv

Vi tror, at personlig dannelse i en individualiseret og globaliseret verden frem for alt handler om at blive sig selv og sine værdier bevidst. At man har et sted at møde verden fra. At man kan formulere og fastholde personlige mål – også selvom andre vil noget andet.

På Faarevejle Fri- og Efterskole møder vi vores elever med overbevisningen om at det største et menneske kan blive, er sig selv! De skal opleve, at vi aktivt understøtter hver enkelt elev i at blive sig selv og i at træffe sine egne selvstændige valg. Vi vil give vores elever den eksistentielt væsentlige oplevelse, at det er muligt at være helt sig selv – i et fællesskab med andre.

Det betyder konkret:

 • At vi i ord og handling anerkender og ”ser” den enkelte elev som et unikt og uerstatteligt menneske – og lærer eleverne at gøre det samme.
 • At vi i konkrete opgaver fokuserer på at lade eleven formulere sig eget udgangspunkt og sine egne værdier.
 • At undervisning og pædagogik er tilrettelagt med henblik på at fremme den enkelte elevs selverkendelse og personlige stillingtagen.
 • At vi giver den enkelte elev en løbende personligt evaluering ud fra en nøje fastlagt skabelon– dvs et kvalificeret, detaljeret anvendeligt bud på elevens personlige styrker og fremadrettede udviklingsmuligheder.
 • At skolerne er mobbefri, og at det bliver konsekvent håndhævet.

5. Social duelighed – at fungere godt med andre mennesker

Vi tror at social duelighed i en globaliseret, digitaliseret og individualiseret verden handler om at kunne leve, kommunikere og arbejde frugtbart sammen med mennesker, der er meget anderledes end en selv. Vi tror det handler om evnen til at værdsætte mangfoldighed og se mennesket i enhver.

På Faarevejle Fri- og Efterskole satser vi som nævnt, især på efterskolen, på at rekruttere en meget bred elevgruppe. Det gør vi, fordi vi ved at eleverne lærer mest om sig selv og andre ved at møde mange forskellige slags unge. Dette er et bærende princip for vore skoler.

Det betyder konkret at:

 • Vi har et af landets bredeste fagtilbud, som spænder fra sport over musik til kreative fag. Bredde er ikke ensbetydende med mange fag, men med en stor spredning i kvalitativt gode fagtilbud. Det brede fagudbud er vores vigtigste middel til at tiltrække en bred og broget elevgruppe.
 • Vi derudover bevidst sigter på at rekruttere unge med en anden baggrund end den gængse, f.eks. unge med anden etnisk baggrund.
 • Vi blander eleverne. Det gør vi bl.a. ved at tilrettelægge undervisning, fritid, tjanser og projekter så eleverne løbende kommer sammen med nye kammerater.
 • Vi forstår SFO´en som et, i skolen integreret, læringsrum for børnenes personlige dannelse og sociale kompetence, og ikke blot et opbevaringssted. Det gør vi bl.a. ved at have en fast stab af uddannede pædagoger og at tiltrække medarbejdere, som spænder vidt i forhold til profil og tilbud til børnene.
 • Vi underviser eleverne i sociale kompetencer og metoder, som f.eks. anerkendende kommunikation og konflikthåndtering.
 • Vi giver den enkelte elev en løbende social evaluering ud fra en nøje fastlagt skabelon – dvs et kvalificeret, detaljeret og anvendeligt bud på elevens sociale styrker og fremadrettede udviklingsmuligheder.
 • Vi diskuterer brugen af sociale digitale medier som led i udviklingen af en kultur omkring dette.
 • Vi ikke sigter på at være en skole for en særlig gruppe af børn og unge. Vi er ikke en eliteskole, som søger at tiltrække elever der vil nå et eliteniveau, men elever med eliteambitioner er meget velkomne. Vi er heller ikke en specialskole, som henvender sig til børn og unge med særlige behov, men børn og unge med særlige behov er meget velkomne, hvis de kan indgå på samme vilkår som de øvrige elever og ikke vurderes som egentlige specialskoleelever.
 • Vi går foran som rollemodeller for eleverne, i alt hvad vi foretager os på Faarevejle Fri- og Efterskole.

6. Faglig lærdom – at man kan leve op til nutidens krav

Eleverne på nutidens skole for livet skal tilegne sig det faglige niveau som gør det muligt for dem at leve op til nutidens krav. Faglig lærdom en derfor en mindst ligeså væsentlig og vedkommende dimension på Faarevejle Fri- og Efterskole som personlig dannelse og social duelighed.

Det betyder konkret at:

 • IT spiller en væsentlig rolle i skolens hverdag og indgår som en opdateret og pædagogisk integreret del af al undervisning. Elever, lærere og medarbejdere sikres den nødvendige undervisning i relevant IT og eleverne skal, når de forlader skolen, kende tidens digitale medier på brugerniveau. Aktuelt sker det ved at alle elever på efterskolen, samt eleverne i friskolens tredje cirkel modtager en iPad ved skoleårets start.
 • På friskolen indgår engelsk som et integreret element i undervisningen i alle tre cirkler.
 • På skolerne har vi særlig fokus på differentieret undervisning. Eleverne tilbydes en undervisning, som svarer til deres individuelle niveau.
 • Vi styrker fagligheden ved at give rum for fagligt samarbejde på tværs af skolerne, bl.a. gennem nedsættelse af fagudvalg.
 • Vi hr en undervisning og et fagligt niveau på begge skoler, som lever op til mere end hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 • Vi inddrager elev- og forældreevalueringer som et vigtigt element i vurderingen af bl.a. undervisningen.
 • Vi giver den enkelte elev en løbende faglig evaluering ud fra en nøje fastlagt skabelon – dvs et kvalificeret, detaljeret og anvendeligt bud på elevens faglige styrker og fremadrettede udviklingsmuligheder.

Matrix over dele af visionen

Afslutningsvis vil vi, for overblikket skyld, sætte noget af de nævnte ind i en matrix. Matrixen skal alene tjene til overblik og er ikke dækkende for teksten.

Matrix over ”skolen for livet – i nutiden” – eksempler
Globaliseret Digitaliseret Individualiseret
Personlig dannelse Opgaver som gør eleven bevidst om hvor han/hun selv kommer fra Teknologi som gør eleven kendt med tidens digitale medier. Udfordringer som styrker elevens kendskab til sig selv og sine værdier
Social duelighed Øvelse i at leve og lære med mennesker, som er meget anderledes end en selv. Dialog om digitale sociale medier og en fælles kultur omkring brugen af disse. Øvelse i at leve og lære med mennesker, som er meget anderledes end en selv.
Faglig lærdom Engelsk integreret i relevant undervisning IT som en integreret del af al undervisning Differentieret undervisning på fri- og efterskolen.

De nævnte forslag er langt fra udtømmende eller dækkende for alle de områder, som visionen på sigt har konsekvenser for. Visionen skal bl.a. omsættes til retningslinjer, forslag og mål vedr. læring, pædagogik, bygningsmasse, organisationsform, administration og økonomi.

7. Visionens betydning for Faarevejle Fri- og Efterskole’s medarbejdere

Visionens betydning for skolens medarbejdere skal ses i sammenhæng med den gældende personalepolitik for Faarevejle Fri- og Efterskole, hvori der bl.a. tales om ”nødvendigheden af at have en stab af motiverede og velkvalificerede medarbejdere, der kan virkeliggøre skolens vision og mål.” Disse to dimensioner – motivation og kvalifikationer – er centrale i en indkredsning af betydningen:

 • Motivation: At skolens medarbejdere aktivt tilslutter sig skolens vision og er motiverede for at arbejde i overensstemmelse med dens principper og indhold. Ansvaret for at realisere visionen er en fælles opgave og dermed noget, som påhviler hver enkelt medarbejder i dagligdagen.
 • Kvalifikationer: At skolens medarbejderne har de nødvendige kvalifikationer til at  virkeliggøre skolens vision. Det er skolens ansvar at sikre kvalificerede medarbejdere gennem en langsigtet rekruttering, fastholdelse og udvikling. Det skal bl.a. ske gennem sikring af gode arbejdsbetingelser, tilstrækkelig efteruddannelse og relevant evaluering.

8. Visionens betydning for Faarevejle Fri- og Efterskole´s udadvendte profil

Vores vision er også en udadvendt profil. Med en profil mener vi den særlige måde, som skolerne positionerer og synliggør sig i forhold til omverdenen. Man kan se profilen som den fordelagtige måde, hvorpå vi ønsker at vise os for potentielle forældre, elever, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det appellerende som gør os værd at vælge frem for andre skoler.

Vi arbejder med en samlet profil for Faarevejle Fri- og Efterskole, en særskilt profil for friskolen, og en særskilt profil for efterskolen.

Faarevejle Fri- og Efterskole

-samlet profil

Faarevejle Fri- og Efterskole´s profil er at være nutidens skole for livet. Faarevejle Fri- og Efterskole skal være kendt som en af de skoler i Danmark, der mest bevidst og succesfuldt arbejder med at realisere skoleformens potentiale i en tidssvarende form. Faarevejle Fri- og Efterskole afstår fra at profilere sig på f.eks. et eksotisk fagtilbud og profilerer sig i stedet på den offensive udnyttelse af skoleformens exceptionelt rige muligheder. Faarevejle Fri- og Efterskole er vores skole for livet. 

Faarevejle Friskole

– en lille skole med store faciliteter

Friskolens udadvendte profil har udgangspunkt i den samlede vision for Faarevejle Fri- og Efterskole. Profilen viser hvordan friskolen positivt differentierer sig fra sine konkurrenter; de lokale folkeskoler og de lokale friskoler.

 • I forhold til lokale folkeskoler: Faarevejle Friskole adskiller sig fra egnens folkeskoler ved at være en lille veldrevet skole med små klasser og et stærkt socialt fællesskab. Den er kendetegnet af aktive forældre, engagerede og nærværende lærere og har en elevgruppe med stort sammenhold og plads til den enkelte. Fagligt adskiller friskolen sig fra folkeskolen ved bl.a. ved at fokusere på musik, sprog og sundhed, og ved at inddrage anderledes og helhedsorienterede undervisningsformer.
 • I forhold til lokale friskoler: Faarevejle Friskole adskiller sig fra Odsherreds andre friskoler ved at bo sammen med en efterskole. Det giver nogle ekstra kvaliteter og muligheder for samarbejde, især i udskolingen. Det giver også markant flere faciliteter, herunder en stor sportshal og et veludstyret musiklokale. Endelig får alle skolens elever i 7. – 8. og 9. klasse udleveret en IPad, som bliver deres, når de forlader skolen.

Faarevejle Efterskole

– bredde, brogethed, plads til at være dig

Faarevejle Efterskole har også sin særlige profil:

 • Faarevejle Efterskole adskiller sig fra andre efterskoler ved at have et af landets bredeste fagtilbud. Det tiltrækker en ualmindeligt broget elevgruppe, og det er en del af pointen med Faarevejle Efterskole: Vi tror på, at man på en efterskole lærer mest om sig selv og andre ved også at være sammen med mennesker, der er meget forskellige fra en selv. Vi lægger stor vægt på at man, uanset hvem man er, kan være sig selv på Faarevejle Efterskole. Vi giver eleverne frihed under ansvar. Fagligt lægger vi vægt på at differentiere undervisningen og på at integrere den nyeste IT-teknologi. Alle efterskolens elever får udleveret en IPad, som bliver deres ved skoleårets slutning.

Skolens vision er udarbejdet og vedtaget af ledelse, medarbejdere og bestyrelse.